Sürdürülebilir Yaşam Alanları Tasarımı
Benko Ana Sayfa
 
 
SYA Faaliyetlerimiz

Tasarım - Uygulama - Danışmanlık Hizmetlerimiz

Sürdürülebilir Yaşam Alan Tasarımı Yol Haritası sayfalarımızda açıklanan çalışmaları 4 adıma böldük:

 1. Arazi Keşif ve Dijital Modellemesi
 2. Arazi Permakültür Tasarımı
 3. Arazi Avan Proje Tasarımı
 4. Detay ve Uygulama Projesi

 

1. Arazi Keşif ve Dijital Modellemesi

Bu çalışmanın içeriği:

 • Arazi ve çevresindeki yerel kaynakların araştırılması, olasılıkların belirlenmesi
  • Yerelin iklim verileri (geçmişte nasıldı, şimdi nasıl - değişiklik var mı?)
  • Araziye tehditler: sel, fırtına, yangın...
   • tehditlere karşı önlemler alabilmek için
  • Arazi rakım, bakı, güneşlenme, rüzgarlanma verileri
   • Temiz enerji üretim potansiyeli
   • Yapıların efektif tasarımı için (pasif solar tasarımla güneş ışınlarından faydalanma, v.b.)
   • Bitki türlerinin, dikim yerlerinin belirlenmesi için
  • Yerel halktan yaşlılarla görüşme (eskiden geçim nasıldı, neler yetişirdi, neler değişti?)
   • Yerelin mevcut geçim kaynaklarının belirlenmesi
   • Yerel endemik bitki türleri neler? Nasıl değerlendirebiliriz? (Yerele uyum sağlamış türler daha dirençli olur)
   • Katma değerli üründe dönüştürülebilecekler
  • Yerelde işgücü kaynakları, inşaat malzeme kaynakları
  • Arazi içinde inşaat malzeme kaynakları (yapı tür ve şekillerini belirlemede önemli)

 • Arazide toprak yapısının belirlenmesi
  • Toprak analizleri
  • Toprakta muayene çukurları
  • Arazide yetiştirilebilecek bitki türlerini belirlemek için
  • İnşaat malzemesi olarak kullanılabilecek ne var ( toprak altından çıkabilecekler: kil, kum, taş, kireç...)
  • Toprağın su tutma kapasitesinin belirlenmesi (göletler, hendekler yapmak için)

 • Arazi 3-boyutlu dijital modelinin elde edilmesi
  • Dron uçuşu ile yüksekten çekilen fotoğraflar ve video filmler
  • Fotoğraflardan elde edilen 3-boyutlu dijital model
   • Keşif anında arazi üzerindeki tüm veriler kayıt altına alınmış olur
   • Müşteriye bu model internet üzerinden veya kendi bilgisayarında görsellenecek şekilde teslim edilir
   • Arazinin dijital modeli üzerinde mesafe, alan, hacim ölçüleri yapılabilir
   • Dijital model farklı yazılımlarda kullanmak üzere farklı formatlarda teslim edilebilir
    • AutoCAD, MicroStation v.b. 3 boyutlu tasarım yazılımlarına aktarılarak bu yazılımlarda görselleme, tanıtım, tasarım için kullanılabilir
    • Google Earth'deki arazi üzerine yerleştirilip, yayınlanabilir

 • Arazinin topografik haritası elde edilmesi
  • 3 boyutlu dijital model verileri kullanılarak üretilir
  • Eşyüzey eğrileri haritası (permakültür tasarımı, avan proje, detay tasarım için gereklidir)
Çalışmalar tamamlandığında rapor hazırlanır, rapor dosyası ve dijital veriler müşteriye teslim edilir.
 

2. Arazi Permakültür Tasarımı

Permakültür tasarımının ön koşulu olarak arazi keşif ve dijital model elde etme çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerekir. Gelen bilgi ve veriler doğrultusunda yapılacak çalışmalar:

 • Arazi üzerinde inşa edilmesi düşünülen yapıların konumlarının belirlenmesi
  • Permakültür prensiplerine göre arazide mıntıka tasarımı, dilim analizleri
  • Ana yaşam alanları, depo, atölye, misafirhane, sera, hayvan barınakları, v.b. olabilir

 • Yerel kaynakları göz ününe alarak yapı malzemelerinin, yapı türlerinin belirlenmesi
  • Yapı türleri önerilir, örnekler verilir, avantajları/faydaları açıklanır.
  • Tecrübe sahibi olduğumuz doğal yapı türleri/malzemeleri:
   • Taş/Tuğla yığma yapılar
   • Ahşap karkas + kerpiç
   • Jeodezik kubbeler
   • Pasif solar binalar
   • Çelik taşıyıcı sistemli yapılar
   • Toprak altı hobit evleri
   • Yeşil/toprak çatılı yapılar
   • Horasan harcı
   • Tadelakt sıva ...

 • Arazi içi erişimin tasarımı
  • Yollar, patikaların tasarıma yerleştirilmesi
  • Aynı zamanda yollar/patikalarla su tutma olasılıklarının belirlenmesi - buralardan akacak suların gölet/depolarda biriktirilmesi

 • Toprağın zenginleştirilmesi
  • Toprak analizleri sonuçlarına göre arazi içindeki toprağın daha da canlanması, bereketlenmesi için gerekli çalışmaların, olasılıkların anlatılması, öneriler
  • Mevcut toprak yapısına uygun bitki türlerinin önerilmesi
   • Gıda ormanı kurulma olasılığı varsa, gıda ormanı tasarımı da yapılır.
  • Toprağı canlandırırken, yetişen bitkilerle havadaki karbondioksiti alıp, karbonu toprağa gömme çalışmaları (bu tür çalışmalar sayesinde uluslararası karbon piyasalarındaki karbon vergilerinden hibeler temin edilebilir.)

 • Su tutma önerileri
  • Kurak mevsimde bereketin, toprakta yaşamın devamı için su tutma, su kaynağına sahip olma zorunludur.
  • Ülkemiz toprak zengini değildir, iklim değişikliği nedeniyle bölgemizde yaşanmaya başlamış olan kuraklığa karşı arazide su tutma gün geçtikçe daha da önem kazanacaktır.
  • Permakültür tasarımını temel prensiplerinden biri, araziye gelen enerjilerin yakalanması ve depolanmasıdır. Bu bağlamda araziye yağan yağmur ve kar sularını arazi içinde tutmaya çalışırız, bunun için arazide:
   • Hendek/tümsekler
   • Teraslar
   • Göletler yerleştirilir.
  • Olası su kültürleri önerileri: balık, ticari değeri olan su bitkileri üretimi gibi
  • Göletler peyzajı hem güzelleştirir hem de mikro iklim bölgeleri oluşturarak bereketi artırabilirler

 • Doğal Gıda Üretimi
  • Müşteri vizyonu doğrultusunda ihtiyaç olunan/talep edilen doğal gıdaların tespiti, ekim dikim olasılıkları
  • Olası bitki türleri
  • Olası hayvan türleri ve ihtiyaçlarının karşılanması için öneriler (hayvan barınakları, arazide ihtiyaç olunan hayvan yemi üretimi v.b.)
  • Sera ihtiyacı varsa, sera konumu, efektif sera tasarım önerileri

 • Temiz enerji önerileri
  • Araziye gelen güneş ve rüzgar enerjileri de tutulabilir. Güneşten elektrik ve sıcak su üretilebilir, rüzgardan elektrik üretilebilir.
  • Temiz enerji sistemlerinin kurulabileceği yerler belirlenir
  • Yerleşkenin ihtiyacı olabilecek enerji (elektrik, ısınma, v.b.) ihtiyaçları belirlenir, bu ihtiyaca cevap verebilecek kapasitede temiz enerji sistemleri önerilir. (Burada temiz enerji sistemlerinin detay tasarımı yapılmaz, sadece kapasiteler belirlenir, önerilerde bulunulur.)
  • Toprakaltı ısısının değerlendirilmesi önerileri: yerin 1 metre altında ve daha derinlerinde toprakaltı ısısı 9-12 derece arasındadır. Bu ısı yapıların (binaların, seraların) ısıtma ve soğutmasında kullanılabilir. Isıtma ve soğutma maliyetleri %40'a varan oranlarda düşürülebilir.

 • Peyzaj Çalışmaları, Boş Arazinin Değerlendirilmesi
  • Permakültür mıntıka tasarımı doğrultusunda arazinin değerlendirilmesi: neresi, nasıl değerlendirilecek, neresi mera, orman veya temel gıda üretim alanı olacak gibi
  • Bitkiler, varsa hayvanlarla bütüncül mera yönetimi, döngülerin kurulması için öneriler
  • Peyzajda yeralacak bileşenler arasında çoklu fayda ilişkilerinin kurulması ve bu faydaların açıklanması
  • Olası mikro iklim bölgelerinin belirlenmesi, tasarımı

 • Geri dönüşüm önerileri, atıkların yönetimi
  • Binaların siyah ve gri sularının nasıl değerlendirileceği
  • Mutfak ve araziden çıkan organik atıkların dönüşümü: kompost gübre, biyogaz üretim olanakları
  • Budanan dalların malç dönüşümü

 • Bolluk ve bereket için tasarım
  • Başarılı bir permakültür tasarımı neticesinde, zaman içinde bolluk ve bereketin elde edilmesi gerekir. Tasarımcı bu projenin uygulanması sonucunda müşterinin vizyon ve misyonu doğrultusunda olası bereketin de tasarımını yapar, önerilerini sunar.
  • Yerelin doğal kaynaklarının değerlendirilmesi: katma değerli ürün olasılıkları
   • Gerek araziden çıkacak ürünlerin, gerekse yerelden temin edilebilecek ürünlerin katma değerli ürünlere dönüştürme olasılıkları
  • Olası gelir kaynaklarının belirlenmesi, çeşitlendirilmesi
   • Ekoturizm, doğa turizmi
   • Yerleşkenin kendi doğal ürünleri (temiz gıdalar, şifa ürünleri, v.b.)
   • Sürdürülebilir yaşam eğitimleri
   • Atölyeler, geziler, kamplar

Çalışmalar tamamlandığında rapor hazırlanır, rapor dosyası ve dijital çizimler/veriler müşteriye teslim edilir. Bu noktada arazi sahibi arazinin mevcut potansiyelini ve olasılıkları kavrayacaktır. Tasarıma devam etmek istenirse, bir sonraki adım Avan Proje çalışmasıdır.

 

3. Avan Proje Tasarımı

Permakültür tasarımı sonucu önerilerin arazi haritaları üzerine yerleştirilmesi ve ayrıca şu çalışmaları içerir:

 • Arazi üzerinde yerleştirilecek yapıların tam konumları, taban alanları, mekansal konsept tasarımları/hacimleri netleştirilir, haritalara işlenir

 • Arazi içinde erişim, yollar, otopark, patikaların tasarımı

 • Toprak işleri:
  • Bina temellerini atmadan önce yapılacak toprak kazıları/dolguları
  • Duvar, istinat duvarları için kazılar
  • Kazıdan çıkan üst canlı toprağın nerede/nasıl değerlendirileceği

 • Su tutma, Yağmur/Sel suyu yönetimi
  • Su depoları, su tutma teras/hendekleri, göletler, kanallar, borular

 • Peyzaj çalışmaları
  • Nerede ne tür peyzaj işleri olacak,
  • Mesela ne kadar, ne cins ağaçlar ne arayla/sıklıkla dikilecek

 • Yukarıdaki çalışmaların maliyet tabloları, toplam maliyetin belirlenmesi

Bu çalışmaları mimar, inşaat mühendisi, peyzaj mimarı ortaklaşa yürütür. Avan proje tasarımı için her biri kendi verilerini tasarım içine aktarırlar. Neticede hem dijital ortamda, hem de basılmış paftalar üzerinde detay tasarıma devam edebilmek üzere değerli veriler/bilgiler gösterilir.

Avan Proje Tasarımı neticesinde müşteriye teslim edilecekler:

 • Arazinin topografik, dijital haritaları ve 3 boyutlu dijital modelleri
  • Başka yazılımlarda kullanilecek şekilde farklı formatlarda teslim edilebilir
 • Yapıların konsept çizimleri (görünümler, hacimsel tasarım)
 • Peyzajda yapılacaklar
 • İlk işler için bütçe

Bu noktada iş sahibinin elinde devam edip etmeyeceği ile ilgili yeterli detaylı bilgi mevcuttur. Devam edilecekse sonraki adım uygulama için detay projelerin hazırlanmasıdır.

 

4. Detay ve Uygulama Projesi

Avan projeden gelen harita ve veriler doğrultusunda arazide gerçekleştirilecek inşaat işlerinin detay proje hesaplama ve çizimleri gerçekleştirilir:

 • Mimari tasarım
  • Yapıların mekansal, hacimsel mimari tasarımı
  • mimari 2 boyutlu çizimlerin ve 3 boyutlu görsellerin, animasyonların hazırlanması

 • İnşaat mühendisliği hesaplama, analiz, tasarımları
  • Yapıların taşıyıcı sistemlerinin modellenmesi, deprem/rüzgar/kar v.b. yükler altında statik/dinamik analizlerinin yapılması,
  • Yerel tasarım kodlarına göre taşıyıcı sistem elemanlarının tahkiki, uygun dayanımda eleman seçimi
  • Analiz sonuçlarının raporlanması
  • Uygulama için detay çizimlerin hazırlanması

 • Yerleşke enerji sistemlerinin detaylandırılması
  • Elektrik tesisat tasarım ve çizimleri
  • Isıtma/soğutma sistemleri tasarım ve çizimleri
  • Havalandırma sistem tasarım ve çizimleri

 • Yerleşke atık su, temiz su dağıtım/toplama sistemlerini tasarımı, uygulama çizimleri

 • Arazi peyzaj detay tasarım ve çizimleri
  • Gölet, su depoları tasarımı
  • Arazi içi patikalar, yollar tasarımı
  • Teras, hendek tasarımları
  • Bitki, bahçe tasarımları
  • Gıda ormanı tasarımları

Profesyonel ve bütüncül tasarım anlayışıyla hizmet veriyoruz. İleri teknolojik çözümlerle yerel/ata bilgilerini bir araya getirerek mümkün olabildiğince çoklu faydalı tasarımları gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz.

 

Devam Etmekte Olan Projelerimiz

Tamamlanmış Projelerimiz

Tasarım Ekibimizi Tanıyın

Bizimle Çalışmak İster misiniz?

Sizin de eko-yerleşkenizi tasarlayalım - bizimle bağlantıya geçin

 

 
 
Untitled Document

Benko Bilgisayar Yazılım Mühendislik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.
Demirci Mah. Anıl Sokak No: 4 16059 Nilüfer / BURSA
Telefon:
0(532) 614 99 43
Eposta: info@benkoltd.com